วีซ่านิวซีแลนด์


1 Immigration Act 2009: Some Important Changes

On November 29th 2010, New Zealand’s new Immigration Act comes into effect. There are some important changes that you need to be aware of.

2 Photographs

From November 29th 2010 application forms will need to have two photographs attached.

The photos must be:

 • The same.
 • Not more than six months old.

 Visitor Visa

3,300

Baht

115

US$

Group Visitor Visa - Thailand

1,700

Baht

60

US$

Student visa

5,300

Baht

185

US$

Work Visa - Other

5,300

Baht

185

US$

Work Visa - Work Partnership

7,200

Baht

250

US$

Work Visa - Work to Residence

7200

Baht

250

US$

Working Holiday Scheme

3,300

Baht

115

US$

Transit Visa

3,000

Baht

105

US$

Label transfer (to new passport)

2,100

Baht

75

US$

Residence - Family Category

31,100

Baht

1,080

US$

Skilled Migrant Category

47,200

Baht

1,640

US$

Permanent Resident visa

3,700

Baht

130

US$

 

New Forms & Guides

From November 29th 2010, there will be new versions of all application forms and guides. You can still use all of the old forms except:

 

·        INZ1004, Application for Returning Resident’s Visa, which has been replaced by form INZ 1175, Application from a Resident Visa Holder.

·        INZ 1005, Returning Resident’s Visa Guide, which has been replaced by guide INZ 1176, Guide for Resident Visa Holders.

·        INZ 1024, Sponsorship Form for Residence. This form has been updated and you must use either the new version of the form or the new form INZ 1178 Partnership Support Form for Residence.

·        INZ 1025, Sponsorship Form for Visiting NZ. This form has been updated and you must use the new version of the form.

Sponsorship

Under the new Act there are changes to the way sponsorship works. From November 29th 2010 sponsors will be liable for accommodation, maintenance and repatriation costs of the visitor as well as all debt owing to any Government agency. Sponsorship cannot be withdrawn; once the Visa Application has been approved the sponsor will be liable for any debt until it has been fully paid. The sponsorship forms (INZ 1024 & INZ 1025) have been updated to reflect these changes. From November 29th we will only accept the updated forms.

วีซ่านิวซีแลนด์

นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรต่ำกว่า 3 เดือน สามารถขอวีซ่าประเทศท่องเที่ยวได้ (Visitor visa) ในกรณีที่นักเรียนเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน จำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียน (Student visa or permit) เพื่อเข้าประเทศ โดยสถาบันการศึกษา หลักสูตร จะต้องได้รับการรับรอง New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

การที่จะสามารถได้วีซ่านักเรียนนั้น นักเรียนจะต้องแสดง หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ และในหนังสือรับรองจะต้องระบุถึง หลักสูตรที่เรียน ระยะเวลาของหลักสูตร และหลักสูตรนั้นๆ ได้รับการรับรองว่านักเรียนนานาชาติสามารถลงเรียนได้ รวมไปถึงหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน แสดงหลักฐานทางการเงินว่ามีครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาในนิวซีแลนด์น้อยกว่า 9 เดือน ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน NZ$ 1,000 ต่อเดือน
ในกรณีที่นักเรียนมีที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว หรือได้ชำระค่าที่พักแล้ว ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน NZ$ 400 ต่อเดือน
นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาในนิวซีแลนด์มากกว่า 9 เดือน ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน NZ$ 10,000 ต่อปี

อีกทั้งจะต้องแสดงหลักฐานว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อจบหลัก สูตร เช่น ตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันที่จะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ หรือแสดงถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกเหนือจากที่ทางสถานทูตระบุไว้

 

เอกสารในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

 1. ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และเซ็นต์ชื่อในหน้าที่ 9
 2. ค่าวีซ่า 5,300 บาท (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเรียกเก็บจากสถานทูตนิวซีแลนด์)
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันที่เริ่มเรียนและวันที่สิ้นสุดของการเรียน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน
 5. หนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์
 6. หนังสือรับรองทางด้านการเงิน "Financial Under Taking for a Student (NZ1014)" ที่ได้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นต์ชื่อในหน้าที่ 2
 7. 7.1  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
  7.2 จดหมายรับรองของผู้สนับสนุนทางการเงินจากบริษัทที่ทำงานอยู่ โดยระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง อายุการทำงาน และต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านนั้น
  7.3 ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ
 8. หลักฐานการศึกษาครั้งล่าสุด ใบแจ้งผลการเรียน (Transcript) และ การเข้าเรียนจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 9. กรณีนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้พร้อมเซ็นต์ชื่อ
 10. สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 17 ปี) และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 11. สำหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปี และได้ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมื่อขึ้นปีที่สามจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยสามารถขอได้ที่กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน โทร. 0-2205-2168-9
 12. นักเรียนที่ไปศึกษาเป็นระเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องยื่นใบตรวจวัณโรค Temporary Entry X-ray Certificate (NZIS 1096) กรณีศึกษาเกิน 12 เดือนต้องยื่นผล medical examination and a medical and X-ray certificate จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก สถานทูตเท่านั้น ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิร์สซิ่งโฮม และโกลบอลด็อกเตอร์ ใบตรวจร่างกายต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และต้องใช้แบบฟอร์มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์
 13. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังนี้

 1. ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าวีซ่า 3,300 บาท จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
 5. หลักฐานการเงิน (สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน (สำเนา 1 ชุด)
 6. ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง ของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม "Sponsoring Form for Visiting New Zealand (INZ 1025)" ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
 7. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
 8. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 9. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่

ที่มา: คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE 2008-2009


dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。

このドメインは、お名前.comで取得されています。